Geometrické plány

Geometrické plány

Geometrické plány se zhotovují z těchto důvodů:

 • Zápis nové budovy do katastru nemovitostí (dále je KN)

-    rodinný dům, garáž, hospodářské stavení, chata, veřejná a jiná budova …

-      budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 zákona č. 344/1994 Sb. v platném znění nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

 • Zápis změněného obvodu staré budovy do KN
 • Podklad pro kolaudační řízení, přidělení čísla popisného, prodeje nezapsané budovy do KN
 • Rozdělení pozemku (prodej, pronájem, darování…)
 • Změna hranice pozemku
 • Vyznačení rozestavěné budovy

- vyhotovuje se jako podklad k zápisu budovy do katastru nemovitostí za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření

- pro prodej rozestavěné budovy (rozestavěnou budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 zákona č. 344/1992 Sb. budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží)

 • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • Změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
 • Doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
 • Grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

  geometrický plán se vyhotovuje z důvodu omezení vlastnických práv k části pozemku za účelem přístupu, vjezdu přes cizí pozemek, uložení a oprav podzemního vedení a z jiných důvodů

  geometrický plán je součástí smlouvy o věcném břemeni, která se na žádost zúčastněných stran vkládá do KN