Ceník

20.04.2009 11:24

Zeměměřické výkony a vzory nabídkových cen

 

  1. Zřízení geodetického bodu nebo sítě geodetických bodů

a)     Předávané výsledky výkonu (dílo)

·         pro výkon stabilizace geodetického bodu: technická zpráva, značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu podrobného polohového bodového pole, místopis a další podklady pro geodetické údaje podrobného bodu polohového bodového pole,

·         pro výkon určení geodetického bodu: technická zpráva, geodetické údaje bodu podrobného polohového bodového pole, seznam souřadnic sítě bodů, přehledný náčrt sítě bodů,

·         pro výkon stabilizace a určení geodetického bodu nivelací: technická zpráva, značka v terénu nebo na objektu stabilizovaného (případně také signalizovaného) bodu polohového nebo výškového bodového pole, výška bodu, místopis bodu a nivelační údaj bodového pole, seznam výšek sítě bodů.

b)    Závazné předpisy a technické normy

Zákon č. 200/1994 Sb., vyhláška č. 31/1995 Sb. – pro výkony inženýrské geodézie

Zákon č. 344/1992 Sb., prováděcí vyhláška katastrálního zákona – pro výkony určené pro katastr nemovitostí

Vyhláška č. 435/1992 Sb.

ČSN 73 0212, ČSN 73 0415, ČSN 73 0416, ČSN 73 0419 – pro výkony inženýrské geodézie

c)     Závazné podklady

Údaje objednatele o lokalitě a účelu zařízení geodetických bodů

 

 

Cena v Kč pro 1 geodetický bod polohového bodového pole nebo pro 1 km nivelačního pořadu

 

Položka               výkon                                                                           cenové rozpětí

01                        Stabilizace geodetického bodu                                        100 – 2400

02                        Signalizace ochrannou tyčí                                               400 – 1600

03                        Měření, výpočty a vyhotovení dokumentace

                           geodetického bodu                                                         700 – 1600

04                        Nivelace přesnosti m0 ≤ 3 mm                                         3000 – 6000

05                        Nivelace přesnosti 3 mm ≤ m0 ≤10 mm                            2000 – 5500

06                        Nivelace přesnosti m0 ≤10 mm                                        1000 – 4200

 

Poznámka:

a)     Ceny nivelací jsou určeny pro obousměrné nivelace (tam a zpět).

b)    Technická zpráva by měla obsahovat tyto údaje:

·         údaje o zhotoviteli sítě

·         údaje o objednateli, v případě výstavby, zda je stavebníkem (investorem) nebo projektantem stavby, pro kterou se síť vyhotovuje, v případě pozemkových úprav zda je projektantem pozemkových úprav,

·         popis technologie a přístroje použité zhotovitelem pro měření,

·         hardware a software použitý pro výpočty a vyrovnání naměřených dat,

·         souřadnicový a výškový systém mapy (celostátní nebo místní)

·         geodetické nebo jiné body, které jsou geometrickým (retenčním) základem polohopisného a výškopisného měření připojení sítě na státní souřadnicový a výškový systém (S-JTSK),

·         dosažená a prokazatelná přesnost měření a směrodatná souřadnicová a výšková odchylka bodů sítě.

  1. Zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítka

a)     Předávané výsledky výkonu (dílo)

Technická zpráva, originál mapy na papíře nebo plastové folii případně i soubor geodat a kontrolní kresba digitální mapy na papíře nebo plastové folii (případně se stanoviskem správců podzemních objektů a inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí), smluvně sjednaný popis formátu a struktury geodat digitální mapy.

b)    Závazné předpisy a technické normy

Zákon č. 200/1994 Sb., vyhláška č. 31/1995 Sb. – pro tematické mapy

Zákon č. 344/1992 Sb., prováděcí vyhláška katastrálního zákona – pro obsah mapy převzatý z katastru nemovitostí

Zákon č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 502/2006 Sb., 503/2006 Sb., č. 526/2006 Sb.,

Vyhláška č. 435/1992 Sb.,

Formát a struktura geodat smluvně sjednaného grafického systému digitální mapy.

ČSN 73 0212, ČSN 01 3410, ČSN 01 3411

c)     Závazné podklady

Údaje objednatele o lokalitě, požadovaném obsahu, rozsahu, přesnosti, formě a účelu mapy. Pro digitální mapy, které budou podkladem pro územně analytické podklady obce nebo geografický informační systém města, obce, závodu apod. (GIS) soubor geografických informací katastru nemovitostí, případně jiné podklady katastru nemovitostí (například rastrové soubory „Orientační mapy parcel“ v katastrálních územních se sáhovou katastrální mapou nedigitalizovanou v S-JTSK), dokumentace správců dopravní a technické infrastruktury o poloze jimi spravovaných objektů a inženýrských sítí, geodetická část dokumentace skutečného provedení dokončených staveb.

 

 

Cena v Kč pro 1 ha mapovaného území

 

Položka                           výkon                                                                           cenové rozpětí

01                                        Tématická mapa – polohopis a popis – zastavěné

                                  nebo zalesněné území                                                   6000 – 22000

02                                        Tematická mapa – polohopis a popis – nezastavěné

                                 nebo nezalesněné území                                                2000 – 8800

03                                        Tematická mapa – polohopis, výškopis a popis

                                 - zastavěné nebo zalesněné území                                  8000 – 34000

                                 - nezastavěné nebo nezalesněné území                           3000 – 17000

 

Poznámka:

a)     Tématickými mapami základního významu jsou zejména Jednotná železniční mapa (JŽM), Základní mapa závodu (ZMZ). Základní mapa dálnice (ZMD), Základní mapa letiště (ZML), Technická mapa města (TMM). Základní důlní mapa (ZDM), jsou – li vyhotovovány na podkladě měření polohopisu a výškopisu tematického obsahu, s převzatým obsahem katastrální mapy a jiných využitelných mapových podkladů. Tyto mapy se vyhotovují za účelem správy území.

b)    Ostatní tematické mapy (příslušná ČSN používá pojmu „účelové“) slouží zejména přípravě výstavby (podklad pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí) a projektování výstavby (podklad pro stavební řízení a vydání stavebního povolení nebo povolení terénních úprav), terénních úprav a těžebních prací na povrchu nebo slouží správě území (například Provozní důlní mapa, Orientační mapa města nebo obce apod.)

c)     Technická zpráva by měla obsahovat tyto údaje:

·         údaje o zhotoviteli mapy,

·         údaje o objednateli mapy, případně informace, je-li objednatel stavebníkem nebo projektantem stavby, pro kterou se mapa vyhotovuje,

·         popis technologie a přístroje pro měření (nebo přepracování jiných podkladů) zhotovitelem použité,

·         hardware a software použitý pro zpracování a zobrazení naměřených a převzatých geodat,

·         podklady zhotovitelem použité k zapracování do obsahu mapy (nejčastěji katastrální mapa a údaje souboru geodetických informací katastru nemovitostí, nebo grafická a číselná dokumentace vlastníků a správců podzemních inženýrských sítí),

·         souřadnicový a výškový systém mapy (celostátní nebo místní),

·         geodetické nebo jiné body, které jsou geometrickým základem polohopisného a výškopisného měření a zobrazení objektů,

·         dosažená a prokazatelná přesnost měření (nebo přepracování jiných podkladů) a zobrazení obsahu mapy,

·         datum platnosti obsahu mapy.

d)    Připojení podrobného měření na závazný referenční systém lze ocenit samostatně výkonem 1.

e)     Tematická mapa, která má být základem GIS, musí být vyhotovena v topologicko vektorové formě tak, aby jednotlivým objektům mapy (body, křivky, plochy) mohla být připojena databáze textových informací GIS.

 

  1. Zaměření a zobrazení samostatného prvku polohopisu

a)     Předávané výsledky výkonu (dílo)

Technická zpráva, soubor grafických dat a kontrolní kresba prvku na papíře nebo plastové folii (případně se stanoviskem správců podzemních objektů a inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí), smluvně sjednaný popis formátu a struktury geodat digitální dokumentace.

b)    Závazné předpisy a technické normy

Zákon č. 200/1994 Sb., vyhláška č. 31/1995 Sb. – pro účelové prvky

Zákon č. 344/1992 Sb., prováděcí vyhláška katastrálního zákona – pro prvky obsahu katastrální mapy struktura a formát smluvně geodat sjednaného grafického systému digitální formy geodetické dokumentace samostatných prvků

ČSN 73 0212, ČSN 01 3410, ČSN 01 3411

c)     Závazné podklady

Údaje objednatele o lokalitě, druhu zaměřovaných objektů, o účelu a přesnosti měření a zobrazení těchto objektů

 

 

 

Cena v Kč pro 100 m délkového nebo 1 bodový samostatný prvek

 

Položka                           výkon                                                                           cenové rozpětí

01                                        Zaměření, zobrazení a vyhotovení dokumentace

                                 délkového prvku                                                            300 – 1600

02                                        Zaměření, zobrazení a zhotovení dokumentace

                                 bodového prvku                                                            200 – 1000

 

Poznámky:

a)     Délkovým prvkem se rozumí objekt zobrazený v mapě čarou (obvykle ostatní polohopisné prvku katastrálních map označené slučkou nebo obvod území komplexních pozemkových úprav). Bodovým polem je objekt zobrazený v mapě obvykle normovanou značkou vztahující se k jednomu podrobnému bodu polohopisu.

b)    Připojení na závazný referenční systém lze ocenit samostatně výkonem 1.

c)     Ceny se použijí pro soubor více prvků v jedné lokalitě, ojedinělé vzájemně vzdálené samostatné polohopisné prvky je vhodné ocenit individuálně na základě kalkulace nákladů a zisku.

d)    Technická zpráva by měla obsahovat obdobné údaje jako u výkonu 3.

e)     Polohopisné prvky, které mají být základem GIS, musí být pořízeny v topologicko vektorové formě tak, aby jednotlivým objektům (body, křivky) mohla být připojena databáze textových informací GIS.

 

  1. Digitalizace mapy velkého měřítka

a)     Předávané výsledky výkonu (dílo)

Technická zpráva, rastrový obraz mapy, soubor geodat v závazném referenčním systému.

b)    Závazné předpisy a technické normy

Zákon č. 200/1994 Sb., vyhláška č. 31/1995 Sb., - pro účelový obsah mapy

Zákon č. 344/1992 Sb., prováděcí vyhláška katastrálního zákona – pro obsah mapy převzatý z katastru nemovitostí

ČSN 73 0212, ČSN 01 3410, ČSN 01 3411, formát a struktura dat smluvně sjednané formy digitální mapy

c)     Závazné podklady

Určení mapových listů ke skenování, údaje o obsahu, účelu a přesnosti digitalizace mapy.

 

Cena skenování a transformace v Kč pro 1 mapový list

 

Položka                           výkon                                                                           cenové rozpětí

01                                    Skenování s hustotou 400 dpi                                        200 – 400

02                                    Skenování s hustotou 700 dpi                                        300 – 800

03                                    Transformace rastrového souboru                                  100 – 900

 

Cena vektorizace v Kč pro 1 ha digitalizované mapy

 

04                                    Vektorizace rastrového souboru                                     100 – 2800

05                                    Výpočet souřadnic z měřených dat a vektorizace

                                       podle měřičského náčrtu nebo originálu mapy                 250 – 5500

 

 

  1. Vyhledání, zaměření a zobrazení inženýrské sítě

a)     Předávané výsledky výkonu (dílo)

Technická zpráva, soubor grafických dat a kontrolní kresba prvku na papíře nebo plastové folii (případně podle smlouvy se stanoviskem správců podzemních objektů a inženýrských sítí k úplnosti a obsahové správnosti jednotlivých druhů inženýrských sítí). Smluvně sjednaný popis formátu a struktury geodat digitální formy dokumentace.

b)    Závazné předpisy a technické normy

Zákon č. 200/1994Sb., vyhláška 31/1995 Sb.

ČSN 73 0212, ČSN 01 3410, ČSN 01 3411

Formát a struktura smluvně geodat sjednaného grafického systému digitální geodetické dokumentace trasy inženýrské sítě. Mezní odchylky vyhledání detektorem jsou 0,3 m pro vedení v hloubce 0,8m; 0,4 m pro vedení v hloubce 1,2 m a 0,5 m pro vedení v hloubce větší než 1,2 m

c)     Závazné podklady

Dokumentace správců podzemních inženýrských sítí o poloze jimi spravovaných inženýrských sítí.

 

Cena v Kč pro 100 m trasy inženýrské sítě

Zpět